PROJET
Musée de Chi Mei
LIEU
Tainan, Taiwan
DATE
2015